БИБЛИОТЕКА

Библиотека

История

     Първият библиотекар на читалището е Петър Томов, а след това през годините тази длъжност е заемана от Борис Тодоров, Камен Димитров, Иванка Алипиева, Марко Ангелов, Богдан Иванов, Славчо Николов и Венета Борисова /под нейно ръководство е и хора при читалището/. Цели 12 години за библиотеката се грижи Васил Петров Попов. Сменен е от Пенка Йорданова. В началото на 1980 година Общинският съвет за култура отпуска бройка за щатен библиотекар. Назначават Анета Харалампиева. Зачислени са и за обслужване селата Паволче и Челопек. Следващ библиотекар е Гена Харалампиева, временно замествана от Мариана Владинова. От 1992г. библиотеката се помещава на втория етаж в сградата на Кметството. От 1996г. библиотекар е Мария Божковска. През 2011 г. библиотеката се премества в Сградата за социални услуги на населението и е назначена допълнителна бройка по Глобални библиотеки – Пенка Павлова.

От 2010 година се помещава в две стаи на първия етаж в Дом за нови социални услуги, което улеснява достъпа на потребителите и увеличи броя им. Отопляваме се с климатична система. Участници сме в Програма „Глобални библиотеки - България” от 2009 г. Разполагаме с мултимедия и 3 компютърни конфигурации за ползватели.Имаме спечелен проект „Мотивирани и конкурентнопособни” към Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013. Гордост за нас е, че този проект бе мултиплициран от Дирекция „Бюро по труда” гр. Враца. Асоциирани партньори сме на СНЦ „Жарава” по проект „Социално включване на хора с увреждания” Договор BG 05/1192.

Работим за създаване и стимулиране на навиците за четене у децата от най-ранна възраст, за подпомагане на индивидуалното и официалното образование, за осигуряване на всички видове информация в обществото и предоставяне на адекватни информационни услуги. Включваме се в националните кампании на Фондация „Лале”, на ББИА - участваме със събития в Маратон на четенето и в Националната библиотечна седмица, провеждаме краеведски беседи и др.

Библиотеката използва електронен подпис и Програмен продукт „Автоматизирана библиотека”. фонд наброява 6310 тома литература.

Стремим се да изграждаме приемственост между поколенията, да съчетаваме традиции и иновации в областта на неформалното образование. Работим на терен за събиране, съхранение и опазване на културното богатство и фолклор на с. Паволче, съвместно с РБ „Хр. Ботев” по обучителна програма „Роден край” . Организираме събития, които са част от Програма за патриотично възпитание на Община Враца. Правим Краеведски разходки до знакови културни и духовни средища, до природни и исторически забележителности.

Нетрадиционно, но ежегодно отбелязваме Седмицата на гората. Участваме в инициативата „Направи зелена твоята библиотека”.В дейността ни се включват доброволци, за това ежегодно от 2014 г. насам организираме „На кафе с доброволлеца” и награждаваме най-активните. Периодично информираме потребители за свободните работни места.